آزاد اندیشی

آزاد اندیشی

“پیام شایانی”

یکی از زیباترین پدیده های آزاد زیستی و آزاد اندیشی آن است که به آدمی اجازه می دهد تا با ذهنی پژوهنده و جانی جوینده در سرنوشت خود و جامعه، نقشی پویا ایفا کند و به تلاش و کوشش هایی بپردازد تا چرخ اجتماعی به گردش سازنده خود ادامه دهد.

که از جمله میتوان، حق رای دادن و انتخاب کاندیدی مورد نظر را یکی از مضامین آن برشمرد و همچنین در مجالس عوام با موازین منطقی و قانونی به بحث و نقد پرداخت و در بهبود کاستی ها کوشش و ممارست کرد. در این مهم، صلابت عقلانی، پایبندی به اخلاق و بهره گیری از اخبار موثق، امری لازم و ضروری به شمار می رود.

در جهان آزاد و دموکراتیک، شاید ارجمندترین امتیاز آدمی همان اجازه و حق برابری رای دادن است.دموکراسی، این اجازه را به تمام شهروندان می دهد که به افراد و سیاست هایی رای دهند که اطمینان دارند، نمایندگان انتخاب شده آن ها، از احقاق حقوقشان، بدون تعصب و با قدرت تمام در مجلس کنگره و سنا، دفاع خواهند کرد. لذا ثبت نام به موقع و رای دادن با بصیرت و درایت به کاندید انتخاباتی مورد نظر، حق و مسئولیت همگانی ما تلقی می شود.

Paid for by Shayani for Congress 2018